Hướng dẫn Kích hoạt Phần mềm

Sau khi cài đặt sản phẩm của quý vị, một trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn quý vị lần lượt qua quá trình kích hoạt. Các chế độ kích hoạt có sẵn phụ thuộc vào phiên bản sản phẩm quý vị có, và được nêu chi tiết trong Hướng dẫn Kích hoạt dưới đây.

Nếu quý vị cần phải chuyển giấy phép sang một máy tính khác, một trình hướng dẫn sẽ cho phép quý vị tắt phần mềm của mình để tái kích hoạt nó trên máy tính khác. Hướng dẫn dưới đây giới thiệu các trình hướng dẫn được sử dụng để kích hoạt, cập nhật/nâng cấpchuyển giấy phép.

Để kích hoạt phần mềm của quý vị qua trang web của chúng tôi, hãy truy cập: www.teklynx.com/nsp

Quý vị phải nhập thông tin người dùng được giấy phép và số sê-ri sản phẩm, mật khẩu và mã người dùng để xác minh giấy phép và mã cài đặt.

Những mã này sau đó phải được nhập vào trình hướng dẫn kích hoạt phần mềm.

Để biết thêm chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn Kích hoạt tương ứng cho sản phẩm có liên quan. Những tài liệu này chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Phiên bản Sản phẩm Hướng dẫn Kích hoạt

CODESOFT 2019

LABELVIEW 2019

LABEL MATRIX 2019

PRINT MODULE 2019

SENTINEL 2019

LABEL ARCHIVE 2019

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 2018

LABELVIEW 2018

LABEL MATRIX 2018

PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2018

LABEL ARCHIVE 2018

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 2015

LABELVIEW 2015

LABEL MATRIX 2015

PRINT MODULE 2015

SENTINEL 2015

LABEL ARCHIVE 2015

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 2014

LABELVIEW 2014

LABEL MATRIX 2014

PRINT MODULE 2014

SENTINEL 2014

LABEL ARCHIVE 2014

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 2012

LABELVIEW 2012

LABEL MATRIX 2012

PRINT MODULE 2012

SENTINEL 2012

LABEL ARCHIVE 2012

BACKTRACK 2012

TEKLYNX CENTRAL 4.x

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 10

LABELVIEW 10

SENTINEL 10

LABEL ARCHIVE 10

Tải xuống Hướng dẫn này

CODESOFT 9.10

LABELVIEW 9

LABELVIEW 8.60

LABEL MATRIX 8.70

LABEL MATRIX 8.60

SENTINEL 6.1

BACKTRACK 7.0

LABEL ARCHIVE SERVER 3.30

Tải xuống Hướng dẫn này
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle