Chương trình Đối tác

Các Đối tác TEKLYNX được cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, từ khả năng bán và hỗ trợ cho các sản phẩm TEKLYNX đến nhận được các đầu mối khách hàng chất lượng từ chính TEKLYNX.

Là một Đối tác TEKLYNX, công ty của quý vị có thể:

  • Bán các sản phẩm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX.
  • Được chứng nhận và bán các giải pháp dành cho doanh nghiệp của TEKLYNX.
    Xem tất cả các Đơn vị Tích hợp được Chứng nhận của TEKLYNX
  • Bán phần mềm của TEKLYNX dưới nhãn hiệu riêng của quý vị.
  • Tích hợp các sản phẩm bổ trợ để tăng cường hiệu quả của giải pháp.
  • Phân phối các sản phẩm TEKLYNX đến các nhà bán lẻ thứ cấp.

TEKLYNX cung cấp nhiều Chương trình Đối tác để phù hợp với yêu cầu hợp tác của công ty quý vị. Để tìm hiểu chương trình nào là phù hợp nhất với lợi ích của công ty quý vị, hãy xem các phương án được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý rằng một số chương trình yêu cầu việc kiểm tra và chứng nhận.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Chương trình Đối tác của TEKLYNX, hãy liên hệ với TEKLYNX trong khu vực của quý vị.

Những công cụ mà TEKLYNX cung cấp đến các đối tác:

- Product Selector Tool – Cách để tìm sản phẩm TEKLYNX phù hợp với môi trường của khách hàng

- Lead Manager – Nhận và quản lý các đầu mối khách hàng của TEKLYNX

- SMA Center – Quản lý Software Maintenance Agreement (SMA) của khách hàng

- Cơ sở Tri thức – Tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp

Đơn vị Tích hợp được Chứng nhận của TEKLYNX

Trở thành Đơn vị Tích hợp được Chứng nhận của TEKLYNX (TCI) là một cơ hội để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp quý vị. Với sự phát triển rộng khắp của phần mềm, việc có một chiến lược và kế hoạch kinh doanh vững chắc để tích hợp doanh số phần mềm vào kế hoạch kinh doanh của quý vị là yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công.

Là một TCI, quý vị có thể bán và hỗ trợ cho tất cả các Giải pháp Quản lý Nhãn mác cho Doanh nghiệp và Thiết kế Nhãn mác của TEKLYNX ở mức giá được chiết khấu.

Hãy tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của quý vị với việc trở thành một Đơn vị Tích hợp được Chứng nhận của TEKLYNX. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Xem tất cả các Đơn vị Tích hợp được Chứng nhận của TEKLYNX

Nhà Bán lẻ TEKLYNX

Một Nhà Bán lẻ TEKLYNX có đủ kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để kinh doanh các sản phẩm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX.

Là một Nhà Bán lẻ TEKLYNX, quý vị có thể bán LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT và PRINT MODULE ở mức giá được chiết khấu, và cung cấp tuyến hỗ trợ đầu tiên đến khách hàng của chúng ta.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX (OEM)

Chương trình Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX cho phép các đối tác được bán phần mềm của TEKLYNX dưới nhãn hiệu riêng của họ. Điều này cho phép các đối tác của chúng tôi được cung cấp giải pháp tổng hợp, với nhãn hiệu riêng của họ cho khách hàng.

Các Đối tác Nhãn hiệu Riêng có thể là các VAR, Đơn vị Tích hợp Hệ thống, hoặc Nhà Sản xuất. Danh mục sản phẩm của họ có thể bao gồm các giải pháp phần cứng và phần mềm phục vụ nhiều loại ứng dụng và/hoặc ứng dụng thị trường ngách dọc bên trong thị trường AIDC.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Nhà Phân phối TEKLYNX

Nhà Phân phối được Chứng nhận của TEKLYNX là các đơn vị phân phối tổng với khả năng tiếp thị, bán, và hỗ trợ các sản phẩm TEKLYNX cho các nhà bán lẻ thứ cấp ở phạm vi trong nước và quốc tế.

Các Nhà Phân phối được Chứng nhận có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thu thập dữ liệu tự động và ngành Công nghệ Thông tin.

Để biết thêm thông tin hoặc để trở thành một Nhà Phân phối được Chứng nhận của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Đối tác Công nghệ TEKLYNX

Các Đối tác Công nghệ của TEKLYNX là các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm độc lập, hoặc các nhà cung cấp công nghệ khác có sản phẩm bổ trợ cho những giải pháp nhận diện và theo dõi của TEKLYNX, hoặc có những giải pháp có thể được tăng cường bởi việc tích hợp các sản phẩm của chúng tôi. Các Đối tác Công nghệ có thể bao gồm những nhà cung cấp giải pháp lớn, đến các ISV chuyên về các ứng dụng công nghệ.

Để biết thêm thông tin hoặc để trở thành một Đối tác Công nghệ của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Tìm hiểu thêm


  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle