Điện tử

Giảm chi phí và hạ thấp tỷ lệ lỗi bằng phần mềm ghi nhãn sản phẩm điện tử TEKLYNX.

Vô số các tùy chọn trong thị trường điện tử tất cả đều có một điểm chung: tất cả đều yêu cầu một nhãn sản phẩm chính xác. TEKLYNX cung cấp nhiều mẫu và định dạng nhãn khác nhau đảm bảo dù sản phẩm của bạn là gì, thì bạn luôn có đúng loại nhãn vào đúng thời điểm. 

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Một nhãn mác sản phẩm chính xác là tối quan trọng trong thị trường sản phẩm điện tử, và TEKLYNX có thể giúp quý vị đảm bảo nhãn mác chính xác luôn sẵn có vào lúc cần thiết.

Ứng dụng

  • Ghi nhãn sản phẩm
  • Tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn trên các-tông của các nhà bán lẻ dựa trên đặc điểm kỹ thuật của loại nhãn GS1-128
  • Tích hợp hoạt động theo dõi hàng lưu kho và in nhãn vào các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ ghi nhãn
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle