Liên hệ với Chúng tôi


*  

*    

*  

*  

*  

*  

*  

*    

*  


*  


*  


*

Để biết thông tin liên hệ của TEKLYNX ở khu vực của quý vị, hãy truy cập trang Các Địa điểm Toàn cầu của chúng tôi.

Hỗ trợ kỹ thuật:
Cơ sở Kiến thức: http://support.teklynx.com

Thông tin phản hồi về trang web:
contactus@teklynx-int.com

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle