การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ควบคุมค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยโซลูชันฉลากกำกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงของ TEKLYNX

ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน สิ่งที่สำคัญคือความคล่องตัวและรักษาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ โซลูชันฉลากของ TEKLYNX มอบความสามารถในการกำหนดค่าและการผนวกรวมกับระบบที่มีอยู่เพื่อช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำทั่วโลก

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX คุณสามารถรักษาระดับความคล่องตัวไว้ได้แม้ว่าแอพพิลเคชันที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

แอพพลิเคชัน

  • ผสานรวมการทำงานด้านการพิมพ์ฉลากและการติดตามสินค้าคงคลังด้วยระบบข้อมูลระดับองค์กร
  • ระบุชี้บ่งข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียกคืนด้วยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
  • ตรวจติดตามระดับสินค้าคงคลังที่มีอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้แสดงภาพรวมของสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานในปัจจุบันและอนาคตได้
  • ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเลขหน่วยการเก็บสินค้าคงคลัง (SKU) และรหัสแท่ง
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle