LABEL ARCHIVE

לחץ על הקישור כדי להוריד את הקובץ על פי בחירתך.

דף זה מספק קישורים לגרסאות הקודמות בלבד. כדי לגשת לגרסה הנוכחית, עליך למלא את בקשה לגרסת הדגמה של מהדורת Enterprise.

LABEL ARCHIVE 2018

 • LABEL ARCHIVE 2018– Client

  הורדה זו כוללת את קבצי ההתקנה למפתח התוכנה והחומרה ‎(keyless)‎ לגרסת LABEL ARCHIVE Client. גרסה זו פועלת במצב הערכה במשך 30 יום או 100 הפעלות, לפני הפעלת התוכנה.

 • LABEL ARCHIVE 2018 – Server

  הורדה זו כוללת את קבצי ההתקנה למפתח התוכנה והחומרה ‎(keyless)‎ לגרסת LABEL ARCHIVE Server. גרסה זו פועלת במצב הערכה במשך 30 יום או 100 הפעלות, לפני הפעלת התוכנה.

LABEL ARCHIVE 2015

 • LABEL ARCHIVE 2015 – Client

  הורדה זו כוללת את קבצי ההתקנה למפתח התוכנה והחומרה ‎(keyless)‎ לגרסת LABEL ARCHIVE Client. גרסה זו פועלת במצב הערכה במשך 30 יום או 100 הפעלות, לפני הפעלת התוכנה.

 • LABEL ARCHIVE 2015 – Server

  הורדה זו כוללת את קבצי ההתקנה למפתח התוכנה והחומרה ‎(keyless)‎ לגרסת LABEL ARCHIVE Server. גרסה זו פועלת במצב הערכה במשך 30 יום או 100 הפעלות, לפני הפעלת התוכנה.